92 FRANKRIJKS KERK. wijlen de Zie Haagsch Jaarb. voor 1891, blz 26, e. v. van 7 Maart 1843, door Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland eene bijdrage van f 4000 uit de provinciale fondsen is toegestaan. (Handboekje voor R. K. Eere- dienst 1860, blz. 229). Volgens de plannen en aanwijzingen van den architect van der Horst, zou dan de kerk worden gebouwd door de gebroeders Dolman, en Perquin uit Voorburg. De nieuwe kerk zou worden gesteld onder de be scherming van den II. Antonius van Padua. Was in de middeleeuwen de H. Antonius, de kluizenaar, hier ter stede zeer vereerd, en stonden er in de nabijheid van de Princessegracht twee kapellen te zijner eer, een in ’t Haagsche bosch op den Ouden Mannenberg en een op de plaats, waar nu het paleis van wijlen Prins Frederik staat, ook de vereering van St. Anto nius van Padua was in dien tijd alhier begonnen en wel in de groote of St. Jacobs kerk, waar een der altaren zijn naam droeg. Op verlangen van de Koningin van Frankrijk werd de H. Lodewijk IX, Koning van Frankrijk, als tweede beschermheilige aan de nieuwe kerk gegeven. De vreugde van pater Lochman in zijn ijveren voor een nieuwe kerk was niet onverdeeldeen slepende ziekte streed voortdurend met den vurigen geest. Trouw werd hij door zijn kapelaans geholpen, doch ook door pater v. d. Burgh, van de orde der Augustijnen, die in 1842 in den Haag kwam en de assistent van pastoor Lochman werd. Deze pater, zoo welsprekend en zoo ijverig, heeft veel gedaan voor den opbouw der nieuwe kerk hij was dan ook algemeen geacht en bemind. Hij werd verplaatst naar een kerk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 204