93 FRANKRIJKS KERK. hoezeer de zijner orde in de Spinhuis-steeg te Amsterdam en is aldaar overleden. Den 13den Juni, op den feestdag van den H. Antonius van Padua, 1843 werd de eerste steen gelegd voor de kerk, door Mgr. Innocentius Ferrieri, apostolisch nun tius bij Z. M. den Koning der Nederlanden en vice- superior van de Hollaudsche zending. Eerst deed Mgr. de H. Mis, en legde daarna volgens het Romeinsch Ritueel den eersten steen, geassisteerd door de pastoors van de stad en bijna geheel de Haagsche - geestelijkheid. Den 14den Juli 1844, op den feestdag van den Seraphijnschen leeraar, Bonaventura, werd de eerste dienst gedaan in de nu voor de helft -voltooide kerk. Doch niet door pastoor Lochmanzijne ziekelijkheid heeft hem verhinderd om ooit den H. dienst te doen, in de kerk, door hem ter eere Gods opgetrokken. Den 20$ten Juli 1845 werd geheel de kerk in bezit genomen het ging in alle stilte, want de feestelijke opening zou natuurlijk samenvallen met de inwijding der kerk. Die heuglijke dag brak aan den 7den October 1846. Z. D. H. Mgr. Baron van Wijkersloot, heer van Schalk wijk en bisschop van Curium i. p. i. wijdde de kerk plechtig in, terwijl de als kanselredenaar zoo gevierde Dr. Borret, toen hoogleeraar te Warmond, de feestrede hield. Het zangkoor, wat nog zoo vele triomfen vieren zou, voerde de Mis van Reissiger uit. Nog voor de voltooiing der nieuwe kerk werd pastoör Lochman om lichaamsgebreken eervol ontslagen en den 22sten Januari 1845 opgevolgd door Henricus op den Kamp. De nieuwe kerk begon, als ’t ware, met dit pastoraat. In 1856 werd zij parochie-kerk bij de her stelling der hiërarchieen hoe pater Op den Kamp zijn herderlijke bediening uitoefende en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 205