95 FRANKRIJKS KERK. in vrede. Hij werd opgevolgd door pater Lucas Jozef Straman. Hoe staat ons het beeld van dezen hartelijken Herder levendig vóór den geest Hoe dankbaar worden we gestemd, wanneer we ons zijn ijver, goede zorgen en vaderlijke goedheid herinneren! Hoe bemind was hij, van wien zijn gedachtenis-plaatje zoo terecht ge tuigde: Hij was de vader der armen, de vertrooster der bedrukten, zoodat de armen over zijnen dood treuren Door de ijverige bemoeiingen van dezen pastoor werd het nieuwe, zoo terecht geprezen, orgel aan de kerk geschonken. Onder zijn pastoraat vierde de kerk luisterlijk de heiligverklaring der martelaren van Grorcum, onder wie de meesten tot de roemrijke orde van St. Franciscus behoorden. Ook vierde de kerk onder haar goeden pastoor het zilveren feest van haar inwijding in 1871. Op Zaterdag-avond, den 7den October begon het feest met een toespraak van pater Tollenaar, den kapelaan, die ook het penseel zoo kunstig wist te hanteeren. Den volgenden Zondag deed Z.Exc. Mgr. Bianchi (thans kardinaal) de plechtige Hoogmis; dien dag werd er gepreekt door pastoor van Berkel, toen pastoor in „het Boschje” te Rotterdam, ’s Maandags bezielde pater Bisschop de geloovigen en Dinsdagavond pater Kusters, later provinciaal der orde. Ook dit Triduum blijft lang in blijde herinnering. Den 13den October 1875 trof de parochie een zware slag in den dood van zijn beminden pastoor. De bovenvermelde pater W. van Berkel werd zijn opvolger. Veel ook heeft hij voor de parochie gedaan. Hoe hing een gemeente aan zijn lippen, als hij met de hem eigen welsprekendheid zijn gehoor onderrichte en opvoercleVeel hadden we nog gehoopt van de rijke talenten, hem geschonken. Doch zijne ziekelijkheid nam alle hoop weg om den waardigen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 207