96 FRANKRIJKS KERK. we te veel bestek gedoogt niet stil te staan. Toch aan den waardigen Nijmegen overleed aan uitstekende deugden pastoor lang te behouden in eene zoo drukke parochie. Zoolang hij kon, heeft hij zegenrijk gewerkt; doch de kerkelijke overheid verleende hem het eervol ontslag en thans rust hij te Wichèm in het klooster der Franciscanen en volgt nog zoo gaarne het lief en leed van zijn dierbare St. Antonius in den Haag. Zijn op volger was geen onbekende. Pater Adrianus Walterus Schoonbeek was reeds in 1875 hier gekomen als kape laan. Geen wonder, dat de parochie deze keuze als een zeer gelukkige begroette. Over de kapelaans dezer kerk hebben het stilzwijgen bewaarddoch ons bij die vele uitstekende mannen denken we nog gaarne aan hen Broekmeijer. die als deken van aan den werkzamen en eenvoudigen Bottenhorn; Venniet met zijn stille doch zoo aan den zoo goedaardigen Greeve doch waar zouden we eindigen Pater Schoonbeek kwam in een parochie waar veel te werken valt. De derde regel van St. Franciscus brengt verscheidenen hier bijeenhet broederschap van den H. Kruisweg telt leden door geheel de stad: maar vooral de vereering van den II. Antonius maakt deze kerk iederen Dinsdag tot een bemind bedehuis. Aan pastoor Schoonbeek komt de eer toe de devotie tot St. Antonius zeer te hebben verhoogd, terwijl hij voortdurend zorgt voor den luister van den H. Dienst en het heil der parochianen. De parochie die het streven van haar Herder waardeert en dankbaar het goede ziet, door hem gesticht, vierde dan ook dezen zomer zijn zilveren priesterfeest met dankbaar en jubelend gemoed. Tevens zou het gouden feest der kerk worden gevierd’t was immers meer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 208