93 FKANKKIJKS KEEK. tekst en de partiture werden tegelijk met het album der leden door den heer J. J. M. Graaf dien avond den jubilaris aangeboden. Den volgenden dag deed de feesteling de plechtige Hoogmis en hield pastoor Roij- akkers, vroeger kapelaan dezer parochie, een zeer treffende feestrede. I )en volgenden Zondag celebreerde ter gelegenheid van het gouden en zilveren feest Mgr. Heijligers, kamerheer van Z. H. Kanunnik, deken en pastoor dezer stad, en werd de Mis van Hummel ge zongen. De pontificale Mis den 28sten Augustus, op gedragen door Z. D. H. Mgr. Bottemanne, bisschop van Haarlem, besloot op de waardigste wijze het heerlijke feest. Hoe klonken de volle en rijke tonen van de 3<le Mis van Verhuist door den tempel! De solisten zongen met eenvoud en gevoel, en geheel de gemeente ging op in jubelend gebed. Het St. Antonius’-Lof, was de laatste dienst in deze blijde gedachtenis-viering. Wel mocht de bisschop van Haarlem den volijverigen pastoor, en zijn trouwen medestanders (den paters H. M. A. van Schaik, B. A. Kruitwagen, H. P. J. Sanders en A. H. J. la Rose) benevens het beleidvol en werk zaam kerkbestuur (den heeren H. W. Iserief, E. A. M. v. d. Kun, J. A. J. M. Meijlink en G. A. Franses) hulde brengen voor den verheffenden bloei van Frank rijks kerk. Zoo blijve het lang! Ad multos annos! L. J. J. Hageraats.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 210