I 111 WIE ER IN 1715 IN DE NOORD-OOSTENRIJKSCHE BUURT (Voorhout enz.) TE ’S-GRAVENHAGE WOONDE, door A. J. SERVAAS VAN ROOIJEN, voorkomende in het Maandblad van het Geneologiseh-Heraldiek Genootschap: »De Nederlandsehe Leeuw« 1893. efe gfe el* ei* 6^ sta *K* sta s» - 4 In 1872 hield ik mij met eene dergelijke studie bezig, waarvan ik de uitkomst in Januari van dat jaar mededeelde in liet Nieuw Israëlietisch Weekblad, dat te Amsterdam het licht ziet. Kort te voren had ik, toevallig, inzage bekomen van het kohier van het familiegeld der bewoners van het Lange Voorhout in Den Haag voor het jaar 1715. Voor zooverre de belijders van den Joodschen Godsdienst betrof, gaf ik daarvan in gemeld Weekblad een uittreksel. De heer Servaas Van Rooijen schijnt zijn belangrijk opstel geput te hebben uit de beschrijvingslijst en het blijkt daaruit, dat zoodanige lijst in den goeden ouden tijd al heel uitvoerig wasveel uitvoeriger althans dan de tegen woordige beschrij vingslijsten voor de personeele belasting. 5. I 1= a ii n ii 11 a 11 ii ii u i i i i ejp Q& QS9 0{9 SJ9 <=j0

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 211