Zij was eene bekende zonderlinge Haagsche type. Dit huis wordt thans bewoond door den heer J. Mendes Continuo, voorlezer der Ned. Portugeesch Isr. gemeente alhier. WIE ER IN 1715 IN HET VOORHOUT WOONDE, ENZ. 101 Hetzelfde geldt van Isac Feox, jodendocter (No. 92) Heeft stellig en zeker hier nooit gewoond is ook geen Portugeesche joodsche naam, evenmin als (No. 209). Francisqub Parasse en Leonore Barasse, jodinnen. Trouwens ook een niet joodsche naam in de lijst (No. 156) nl. d’ predikant Jacobus de Pire komt mij apokrief voor. Het schijnt dat de heer Servaas. Van Rooijen er ook zóo over denkt, want naast dien naam is een vraagteeken gesteld. Verschillende Portugeesche joodsche namen zijn ook verkeerd gespeld, bijv. (No. 173) Lussade; moet zijn: Lousade; (No. 206) Medini; moet zijn: Medina. Met No. 154 vindt men Pieter Henriques joden- merchant. Pieter klinkt echter, vooral voor dien tijd, niet joodsch. Ook al weder apokrief. No. 100 Costes des Ju(!??) Joode; een abacadabra-naamOnder No. 195 Rebecca Israël Mello jodin, koffiewinkel. Meer dan 130 jaren later heb ik in ’t zelfde huisje (thans No. 80) eene Rebekka Israël Mello gekend die daar een koffie winkel had. (Dit teeken ik alleen als eene curiositeit aan.) Aan het slot van zijn opstel merkt de heer Servaas Van Rooijen op, dat de lijst een eigenaardig licht werpt op de deftige Joodsche Portugeesche bevolking dier dagen (1715) en doet hij vragen omtrent haar verschillende synagogen. Ja, inderdaad door intellectueele ontwikkeling en groote fortuinen, stonden in dien tijd verschillende Haagsche Portugeesche Israëlieten hoog, ja zelfs zeer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 213