104 DE KIJKSGIETEKIJ, ENZ. den Raad de Admiraliteit voor ledig staande kerken Zoo liet de vraag van Holland en West-Friesland, maar ook te Groningen, Leeuwarden, Kampen, Deventer, Harderwijk, Utrecht en Middelburg. Het oudste hier te lande gegoten bronzen kanon is gegoten te Haarlem in 1575, door den geschutgieter Samso. Vele dezer gieterijen waren van tijdelijken aard en hadden haar ontstaan te danken aan den drang der omstandighedengeld en tijd ontbrak om er opzettelijk gebouwen voor te stichten en men bediende zich van en kloosters. Magistraat van ’s-Gravenhage op aan- Gecommitteerde Raden van de Staten van en West-Friesland bij resolutiën van 28 en 30 Juni en 24 Juli 1589 het koor van de Kloosterkerk, gebouwd door Vrouwe Margaretha van Beieren, in orde brengen om geschut te gieten en te vervaardigen, en hetzelfde jaar 1589 was Huybert van Eijnde in gemeld gebouw de eerste geschutgieter of gelijk men toen noemde, gietmeester. In 1591 is hij opgevolgd door Coenraad Toenis, in 1598 door Coenraad Anthonij, in 1616 door Willem Wegewaart en Coenraad Wegewaart, tot in 1664. Van het twaalfjarig bestand, noch van de rust na den Munsterscben vrede, werden gebruik gemaakt om een beter giethuis te bouwen. Eerst in 1665, gedurende den oorlog met Engeland, lieten de Staten van Holland en West-Friesland de tegenwoordig nog aanwezige geschutgieterij bouwen, tusschen den Nieuwen Uitleg en de Prinsessegracht, alwaar sedert dien tijd al het geschut, zoo van de pro vincie Holland, als voor den Raad van State der Ver- eenigde Nederlanden en de Admiraliteit van de Maas is gegoten geworden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 216