105 DE EIJKSGIETEEIJ, ENZ. Volgen eenige resolutiën betrekking hebbende op de voorbereidende maatregelen,en de plannen voorden bouw. Resolutie van de H.H. Staten van Hollandt en West- Frieslandt Donderdag den 23 Julii 1665. „d’Heeren. Eleman ende Tulp, Gecommitteerden van ’t Collegie van de Heeren Gecommitteerde Raeden tot inkoop ende versorginghe van Canon, ten dienste van ’t Landt, op de Schepen van Oorloghe te employeren, hebben ter vergadering rapport gedaen van ’t gunt op henluyden daerinne was ghehesoigneert ende ver richt, ende onder anderen, dat d’Heeren Burgemeesteren ende Regeerders van Amstelredam ten versoecke van de welgemelte Heeren G. R. teghen behoorlijcke vergel- dinghe geaccordeert ende toegestaen hadde de nombre van twintig stucken, schietende achthien, ende hondert schietende twaelf pondt Bals; dat mede de gemelde Heeren Borgemeesteren ende Regierders van Amstel redam aen seker Meester Klockegieter, met namens Francois Hemonij, in haeren dienst wesende, hadden gepermitteert ten dienste van ’t Landt te gieten eenige metale stucken kanon enz .Dat voorts de welgemelte Heeren G. R. sullen worden geauthoriseert ende gelast, gelijck deselve geauthoriseert ende gelast werden bij desen, niet alleen alle geschut gieterijen binnen desen staet met het gieten van kanon hesich te houden, maer oock door expresse Persoonen in de. nabuyrige Landen af te zenden, insghelijcks met alle geschutgieters aldaer te contracteren over het gieten van soodanighen quantiteyt van stucken, als het eenigh- sints uijtwerkelijck sal zijn ende noch daer en boven de saecke. is ’t doenlijck, daer heenen te beleijden, dat eenighe nieuwe geschut-gieterijen binnen deze Provincie,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 217