106 DE EIJKSGIETERIJ, ENZ. Raden den .Is van ende particulierlijck alhier in ’s-Grayenhage opgerecht ende gaende gehouden werdendoende ter diens fine oock metiers alder-eersten inkoopen ende contracten soodanighen quantiteyt van speijse als tot de uitvoe- ringhe van alle ’t zelve gerequireert sal zijnEnde nademael haer Edele groot Mog. bericht werden, dat in eenige andere Steden ende Landen buijten desen Staet, specialijck tot Keu'en ende binnen Genève een goede quantiteyt van metale kanon soude in voorraedt wesen, dat oversulcks de wel gemelte Heeren G. R. oock alle mogelijcke devoiren sullen hebben aen te wenden, selfs door ’t afzenden van expresse persoonen naar soodaenighe plaetsen enz Zelfde vergadering. „De Heer Pensionaris van Panhuysch hebbende be kend gemaeckt eenich impostant secreet te konnen aanwijzen omtrent het gieten van kanon tot voor- kominghe van alle oneffenheijdt ende andere inconve- nienten, dickmaels in de gegoten stucken bespeurt wordende, is versocht gelijck deselve versocht werdt, midts dezen de vereijschte ouverture diensthalven te willen doen aan H.H. G. R. die daerop soodanich reguardt sullen hebben te nemen als ten meesten diensten van den Lande bevonden sal worden.” Resolutie van de Ed. Mog. H.H. Gecommitteerde van Hollandt ende West-Frieslandt 14en Augusti 1665: naer deliberatie goetgevonden, dat het gewichte den Lande sijnde ter geschut-gieterij van den Mr. Geschutgieter Wegewaert, gebracht ende gemaeckt sal werden op hetzelve gewicht als dat berustende is ende gebruijckt werd in den magazijne tot Delft”. den 14en Augusti.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 218