108 DE BIJKSGIETEEIJ, ENZ. ,1s naer deliberatie goetgevonden dat den ontfanger generael Paeuw op ordonnantie van Haere Edele Mogende sal betaelen an Pieter Post de somma van ses duysent Caroli guldens, omme bij hem verstreckt te werden tot soodanige noodsaeckelijckheden als tot bestellinge van het nieuwegeschudthuys met ordre van Haere Edele Mogende Gecommitteerden noodich sullen werden bevonden, des dat den voornoemden Post gehouden sal wesen daervan te verantwoorden als naer behooren, ende sal van desen gegeven worden extract, enz.” den Vil Jan. 1668: „Is naer deliberatie goet gevonden ende geresolveert den ontfanger generael Paeuw op acte hiernaer geïn- sereert, te gelasten ten eijnde hij aan den architect Pieter Post op deszelfs quitantie sal betaelen de som van vier duysent gld. omme onder te doene goede reckeninge bij den voornoemden Post te werden beheert tot betaelinge van eenige cleijne kosten, gevallen aen het nieuwe geschudtgiethuijs alhier in den Hage;” Volght de voorsz. acte. De Gecommitteerde Raden van Staten van Holland! en West-Frieslandt „Lasten mits desen den ontfanger generael Paeuw, ten eijnde hij aan den architect Pieter Post op deszelfs quitantie sal betalen de somma van vier duysent gld. omme bij desen voornoemden Post beheert te worden tot betalinge van eenige cleijne onkosten gevallen aen het nieuwe geschudt-giethuys alhier in den Hage, ende sal den voorn, ontfanger hier naer in plaetse van desen besorght werden behoorlijcke ordonnantie. Actum den 7e Januari 1668” Den 1 February 1668.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 220