114 DE RIJKSGIETEKIJ, ENZ. van het door hem met de Ed. Mog. Heeren Raden State op den 23 September 1755 gesloten 1*11 1*1 T irN j was vormen, van i contract verplicht waszoo dikwijls hij voor de Generaliteit zou doen vormen, den oven laden, gieten, boren, draeijen of eenig ander werk verrigten, dengene te waerschuwen die daartoe door hun Ed. Mog. zoude zijn gequalifi- ceerd” doch het schijnt tevens dat deze voor waarde nimmer door den gieter is in acht genomen. Wat de provincie Holland betreft stond de grof- geschutgieterij onder onmiddellijk toezicht van de HH. Gecommitteerde Raden, terwijl de bijzonderheden be hoorden tot de taak van de Ed. Mog. Heeren Com missarissen tot de magazijnen. Als zoodanig zien we in 1746 fungeeren de Heeren ’s Gravemoer en Hop, die in verbaal van ’s lands ge schutgieterij e in ’s Hage van 1746 bepaalden, dat de grofgeschutgieter voortaan zoude gehouden zijn „Óm de stricken te teekenen behalve deszelfs naem, „plaets waer gegoten, jaergetal, en gewicht, het hoe- enigste stuk het van seeker goot is, door cijferletters „en door alphabetische de hoemeenigste goot het van „dat jaer is, om daerdoor de stucken distinktelijker te „kunnen onderschei] dendaer tot nu toe de ArtiHerie- „bediendens en Comisen aan ’s lands magazijnen, soo „het gewicht en jaergetal, gelijk het komt te gebeuren, „eender is, daerdoor de stucken niet wel kunnen distin- „gueren Wanneer afgewerkte vuurmonden door den grof geschutgieter aan HH. Gecommitteerde Raden werden aangeboden, wezen zij tot het onderzoeken en beproeven dier vuurmonden een of meer artillerie-officieren aan, die men examinateurs of proefmeesters van ’t geschut noemde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 228