122 DE KIJKSGIETEBIJ, ENZ. werden de verschillende gedeelten van den vorm met elkaar vereenigd. vertikaal in den dampkuil geplaatst en de kuil met aarde bijgevuld; de gietkuil bevond zich vóór liet gietgat van den ovenvan het gietgat in een strekking loodrecht op den oven, werd een open steenen kanaal op de damaarde geplaatst met zijtakken naar de verschillende vormen; de kanalen werden vóór het gieten verwarmd Het was van het meeste belang den oven af te steken op het oogenblik dat de ge- wenschte temperatuur in het bad bereikt wasdeze bleek voor het massief gieten in kleivormen te zijn 1500 0 C, maar het oogenblik van gieten werd aan de ervaring van den geschutgieter overgelaten. Binnen twee dagen was het metaal in den vorm be koeld; het gietstuk werd daarna ontvormd, en men kon overgaan tot het afwerken van den vuurmond, hetgeen in hoofdzaak bestond uit het afsnijden van het verloren hoofd, het afdraaien van de ruwe gietkorst, opboren, geheel afdraaien op maat, ook van tappen, ooren enz. Bij resolutie van Gec. Raden van 25 Febr. 1741 werd op voorstel van den kolonel, chef der artillerie Glabbeek bepaald, dat alle nieuwe kaïjons aan een proef van drie schoten zouden worden onderworpen, n. 1. één schot met heele, één schot met 2/3 en het derde schot met halfkogelzware lading; op de buskruitlading kwam een strooprop en een dergelijke op den kogel. Bij twijfelachtige gevallen deed men nog 4 a 6 schoten met de gewone, dat is de halfkogelzware lading. Na goeden afloop had de waterproef plaats. Deze gang van zaken schijnt ook nog onder den gietmeester A. Crans tot geen bezwaren aanleiding te hebben ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 236