124 DE KIJKSGIETERIJ, ENZ. den oven van den generaal de Creutznach af en bouwde er een volgens zijn idéen. Het geschut van Verbruggen was zóó slecht, zóó vol gallen en gebreken, dat hij, om die te verbergen, tot allerlei bedriegerijen de toevlucht nam; zelfs liet hij een machine maken om de gallen tot achter in de ziel, door middel van schroeven te dichten. Bij resolutie van de Heeren Baden van State, ge dateerd 19 Oct. 1770 werd besloten tot het in druk uitgeven der rapporten, ingediend door de kapiteins der artillerie M. E. du Pont en I). E. Muslij omtrent den toestand van 23 bronzen kanons van 12 pnd. door bovengenoemden gieter aangeboden: „ten einde des te „meer bloot te leggen van wat ondeugentheid en ge- vaarlijkheid voor den dienst van den lande het voorsz. „door den meergemelden geweesen grofgeschutgieter Vérbruggen vervaardigde geschut te consideeren waare’' In zulke verontrustende omstandigheden zagen de Staten van Holland en West-Friesland zich eindelijk verplicht doortastende maatregelen te nemen, te meer nu Verbruggen vrijwillig van zijne betrekking afzag. Bij resolutie van 27 Maart 1770 bekwam hij zijn ontslag, terwijl Jean Maritz naar ’s Gravenhage werd ontboden. De bestaande ovens en de boorbank werden door dien bekwamen gieter ongeschikt bevondennieuwe ovens en een nieuwe boorbank werden door hem gebouwd, zoodat al dadelijk zijn vuurmonden aan een buitenge wone proef voldeden, en onafgebroken bestellingen werden ontvangen tot aan zijn dood. III. Het vervaardigen van het geschut in onze dagen. We hebben gezien, dat de Maritzen bronzen vuur monden vervaardigden van goede hoedanigheden, die

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 238