128 DE EIJKSG1ETEHIJ, ENZ. leverden, die weliswaar in de vorige eeuwen uitstekend aan hun doel beantwoordden maar met de tegenwoordig te 's-Gravenhage vervaardigde vuurmonden moeilijk den strijd kunnen aangaan. De staalhard bronzen vuurmonden toch, tegenwoordig in de geschutgieterij gegoten, zijn getrokken achterlaad- vuurmonden van groot weerstandsvermogen, die een spoedige en gemakkelijke bediening toelaten, een juist schot hebben en zware projectielen met groote snelheden tot op afstanden van 6 a 7000 M. schieten; in één woord een volmaakter schietwerktuig. IV. De familie Maritz. Uit de verschillende bestaande aanteekeningen komen wij tot de conclusie, dat een zekere Hans Mauritz in de eerste helft der 16e eeuw zich van uit het kanton Wallis naar Burgdorf in Bern begaf, alwaar hij het bakkersbedrijf uitoefende en o. a. in 1533 het burger recht had verkregen. Eene, op 10 Mei 1762 opgemaakte geslachtslijst, en ondertéekend Johannera Rudolphura Grunerum Ecclesiae et Urbis Castrovillanae Parochum, Synodi Castrov Decanum-’ en voerende tot het hoofd: Genealogia Honor: Familiae Dominorum Mauritiorum diet; Maritz jam olim et ad hue dum hodie Civium Urbis Municipalis Castrovillae, Germaniae dictae Burg dorf in Cantone lllustrissimae Republicae Bernensis ex omni fide Dignis Libris Baptismalibus et albis Matri- monialibus summa cura collecta, in hunc ordinem manu- propria redacta, et sigillo muhi consueto munitape” komt mij voor het meest vertrouwbaar te zijn; daar toch is gebruik gemaakt der officieele bescheiden, in casu de doop- en trouwregisters ter plaatse.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 242