144 DE EIJKSGIETEKIJ, ENZ. het Rijk naar gelang der omstandigheden, te verhoogen. en, ten tweede, dat het Ministerie, op die wijze hem terughoudende van elke poging om zich, nu het daartoe nog tijd was, in staat te stellen om in lateren tijd langs eenen anderen weg in zijn levensonderhoud naar behooren te voorzien, ofschoon zich in geenen deele onvoorwaardelijk verbindende om hem, bij het aftreden zijns ooms, tot diens opvolger als geschutgieter aan te stellen, toch wel de zedelijke verpligting op zich nam om, in geval dit niet geschiedde, hem de gelegenheid te verschaffen, zijne dan in dat vak verkregene kundig heden tegen billijke belooning ten nutte van het Rijk aan te wenden, de suppliant, dit alles in overweging nemende, zeg ik, nam het goedgunstige aanbod dankbaar aan en begaf zich met vernieuwden ijver aan het sedert 1853 steeds voortgezette werk. Dit alles greep plaats onder een Bewind, dat door beginselen van behoud geleid werddoch binnen weinig tijds moest hetzelve plaats maken voor een ander, dat tegenovergestelde beginselen toegedaan wasen daar mede veranderde de gezindheid der Regeering omtrent mij en de mijnen ten eenen male, als ware een booze geest tegen ons losgelaten. Het Ministerie van Marine, bij hetwelk ik sedert lange jaren te kampen had met aanhoudende woelingen, strekkende om mij de oplevering der metaalwerken voor den scheepsbouw te doen ontnemen, waartegen ik nogtans steeds steun bij de Hoofden van het Departe ment had gevonden, deed nu den eersten stap door opzegging van het deswegens met mij aangegane kon- trakt. De Minister trachtte zelfs, dat kontrakt eigen- magtig een geheel jaar vroeger te doen eindigen, dan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 258