jfjg r HERINNERINGEN AAN KONING WILLEM II, ALS KROONPRINS, IN BELGIË. r j a Toen Willem 1 de koningskroon nederlegde en de kroonprins als Willem'II den troon der Nederlanden beklom, stelde de burgemeester van ’s-Gravenhage niet zonder reden de schoone hofstad onder de bijzondere hoede van Zijne Majesteit. Zou hjj de stad niet onder zijne bescherming nemen, die niet alleen „het naast geplaatst is onder de schaduw van den troon”, doch die zich eveneens mocht beroemen, dat in haar „de vorst het eerste levenslicht aanschouwde en over wiens geboorte zij de eerste vreugdekreten aanhief” Gelijk een ieder de plaats zijner geboorte lief heeft als het oord der zoetste herinneringen, zoo moet ’s-Gravenhage op bijzondere wijze een plaats in ’t hart van den edelen Willem II hebben ingenomen. Doch de liefde is wederkeerig. Ook op hem is de hofstad fier als op een hater beste zonen, een hater edelste kinderen; een man die zijn tijd begreep, die zich niet verzette tegen de stroomingen zijner dagen, maar E Jk JL. Jt- Jt. Js, Jt. ■?-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 265