160 HET GRAFMONUMENT, ENZ. Reg. I. king* den (2° regel, 1° kruiswerk). t XXIXo graff behoort de kerck.2) Dit en volgende dertighste grafft comen althans toe de Heeren Prinsen Garel en Wilhem van Hessen, als deselve hebbende verkregen by coop van de Heeren Kerkmeesteren in dato den 12 Nov. XVIIC een en twin tig]! voor een som me van vijff hondert caroli guldens, beyde groot acht voet vierkant tegens de muur op de tegel en te meeten mitsgaders vergunningh daarboven ter hooghte van 18 voeten tot oprighting van een Tombe voor wijle syn Hoogheyt den Heere prinse van Hessen hoog lolïelyker memorie. Waarvan sedert Januari 1893, geregeld ’s maandelijks eene bewer king van mijne hand, in druk verschijnt, in ’t Algemeen Nederlandsch Familieblad. 29° graf. Greopent den 13 Augusti 1629 voor den ouden guldenmont. noch den 24° October 1635 voor Taxuis, Cleermaecker. noch den 16° November 1635 voor de suster van den Boode G-aillaert. 30° graf, den 25° February 1627 geopent voor de vrou van Robbert Schotsman. den 2 January 1627 geopent voor den 10 Maert 1627 ’geopent Danckaert. de dochter van Phillips den tamboer, voor de huysvrou van den notaris lijke mededeeling van hetgeen de oorspronkelijke be scheiden voor het nageslacht hebben bewaard. Vooraf zij echter nog opgemerkt, dat door de zeer willekeurige bijhouding, en de zonderlinge inrichting der registers, dikwijls juist de interessantste zaken niet te vinden zijn, terwijl echter niet de meeste zorgvuldigheid van de betaling der verhoogingskosten wordt melding gemaakt. Van eene bijzetting van dezen Landgraaf Philips blijkt niets. Wel vroegere inschrijvingen worden vermeld, uit den tijd, toen de twee graven nog aan de kerk behoorden. 2) Het hier volgende is het woordelijk af schrift uit de Registers der graven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 274