161 HET GRAFMONUMENT, ENZ. Reg. II. den 11 iel. id. id. id. id. id. id. id. voor rekening van do kerk. id. id. fo 98VO- 't negen en twintighste en dertighste graf is een dubbelde kelder en behoort de Heeren Prineen Carel en Wilhem van Hessen Philipsthal. Den 18 Mey 176'1 geopend voor zyn Hoogheid den Heere Landgrave Prins Wilhelm van Hessen Philipsthal, Generaal van de Cavallerie en Gouverneur van Breda, zynde van daar herwaards getransporteerd. Den 19 dito met nieuwe schaalen gedekt. Ook toen ter tyd geruymd en schoongemaakt. 6 April 1775 met nieuwe schaalen bedekt, den 21 Maart 1786 den 17 Febr. 1795 den 28 Nov. 1806 Aug. 1819 Reg. VI. ’t Negen en twintigste en dertigste graf is een dubbelde kelder. Deze kelder is bekend onder de naam van de Tombe van de Prins van HessenPhilipsthal. Hierop leggen schaalen waar voor dubbeld gerekend word: dezelve zijn in 1819 ten koste van de kerk vernieuwd. De Rentmeesters-rekening a° 1721 vermeldt op f° 24, in de rubriek „Anderen ontfangli van verkopinge van graven” Den 12 November XVIIC een en twintigh ontfangen van de Heeren Prinssen Carel en Wilhem van Hessen de somme van vyff hondert ponden te XL groten tpond ten behouven van de Kerk en sulx cover coop van twee graven groot acht voet vier kant tegens de muur op de teegelen te meeten, leggende in de tweede Regel int Eerste Cruijswerk van noorden aan synde het negen en twintighste en dertighste grafft, mitsgaders vergun- ningh van plaatse daar bove ter hooghte van achtien voeten tot oprightingh van een Tombe voor wijle syn Hoogheyt den Heere Prinse van Hessen hoogh loffelyker mem. Volgens ingewonnen berichten uit Maastricht is ook daar van eene tijdelijke bijzetting in de St. Janskerk, in het Grafboek dier kerk niets te vinden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 275