162 HET GRAFMONUMENT, ENZ. FRANS HALS EN ZIJNE VROUW. R. en spelende Boeren, door 14 Juni 1800). eener veiling* op dien datum is met de collectie van der de Bibliothéque Nationale verkocht. (Dr. C. H. d. Gr.) „NB. Onder de schilderyen welke by den vendumeester Bosboom op Maandag den lOBe Juni (1800),en vol gende dagen, zullen worden verkogt, munt uit één origineel stuk, zynde liet Pourtrait van den schilder Frans Hals en zyne vrouw levensgroote, tot de voeten uit, extra schoon door Hem Zelf geschilderd. Als mede één gezelschap van zingende i C. Busart.” (Haagsche Ct. v. Gelukkig echter dat het oud-archief der gemeente ’s-Gravenhage nog enkele luiboekjes bezit. Zoo vond ik dan in registertje van ’t jaar 1723: »Den 9 (February) vier posen over syn Hooghydt de Heere Prince van Hessen Cassel 13.00.” »Den 9, een graf! geopend voor syn Hoogh. den Heer Prins van Hessen Cassel f 6.00.” Reeds den 5° Februari werd f 30.00 impost op het begraven betaaldde Prins staat in dat register ver meld als „Hessen PhilipsrfaZ.” Ten slotte mag het als zeer bijzonder worden aan gemerkt, dat de Haagsche Courant van Februari 1723 van de bijzetting geen woord mededeelt. De Gat. Willigen aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 276