EEN BUURTFEEST, van 12 September 1691. Dat onze oude Hagenaars, ter dege mede konden doen, als er sprake was van feestvieren, blijkt uit een rekening van den „castelijn van den Hove van Holland” Willem Marijnies, die op den 12 Sept. 1691 de buren van de markt bij zich ten maaltijd heeft gehad. Onze marktbewoners waren toen, met hunne vrouwen 39 in getal, bij elkaar gekomen; voor ieder paar moest elf gulden betaald worden; maakt te zamen f 214hier was den wijn niet onder begrepen, aangezien de post van den wijn bijna even groot is als die voor het eten, t. w. 208, voor 109 */2 stoop a f 1.18.0 de stoop. Per hoofd werd dus ongeveer ruim 21/3 stoop wijn ge schonken. Geen wonder dat onze gebuuren den volgenden dag weinig pleizier hadden om hunne gewone bezig heden te hervatten. Zij kwamen dan weder den 13en Sept, bij elkaar; hoeveel zij toen in getal waren, blijkt niet; er is echter niet zooveel gegeten en gedronken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 277