179 OUD-HOLLAKDSCHE KUNST. „deser voorsz, Halle doen maken, daer si hare Ghevan- „gen inleggen, en hare Ghiselschap in hantieren, en „eenen ijegheliken na zijne misdaet wel en vast be- houden moghen: en in die selve Huus mogen Wij „oock Onse Ghevangen, die, binnen der Vriheit van „Dordrecht misdoen, daer in sinten en vasthouden „Voort alle Recht dat aen Ons behoert in den Huse „der Vleysen-bancken, en in den Rodem daer dat Huus „geset is, hebben Wij den Scepenen en den Poorters „Vrilick gegeven tot haren Vryen wil te gebrucken. „behoudeliken eenen ijegeliken zijns Rechts”. Tegen dit ons oudst bekend raadhuis, was in 1383, ten behoeve der kooplieden eene „Nova Halla” aan gebouwd, welke met de „oude Halle” en met den Tolle-brugs-toren waartegen zij aansloot in 1544 werd afgebroken en vervangen door een nieuw Stad-huijs, dat helaas op zijn beurt in 1837 is verbouwd tot het karakterlooze Raadhuis dat Dordrecht nu bezit. Omtrent die afbraak in 1544 schrijft Matthijs Balen „door vreze dat het Oude Stadt-lluys metten Toren van „ouderdom mochte komen om te vallen, zijn in den „voorz. Jare beyde afgebroken, uytwijzende de Ver- „kondiginge metter Kloeken dienaengaende gedaen: Actum per Campanan, XVII. Decembris. 1544. „Alzoe die G. L. van der Stede mitten Tresoriers „besteed hebben of te breken, dat Out Stadt-huys mette „Tollebrugs-Toren, in ’t welck te doen gescapen was „enich inconvenient te mogen gescien, overmits dat „vele kinderen en andere Mans- en Vrouws-Personen, „hem niet en wachten ter voorz. plaetsen te comen, „So ist, dat die G. L. om dair in te voersien, waers- „couwen een yegelicken, Jonck en Out, wye zy zyn, „dat zy hem nyet en vervorderen te coemen soe doen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 293