- 184 OUD-HOLLANDSCHE KUNST. dit ons als eene kostbare historische reliquïe heeft bewaard, haar allereerste raadkamer in een wal-toren, of in eene particuliere woning, en ook het daarop gevolgd houten schepenen-huisje en mede het tweede of derde tot op het hedendaagsche raadhuis toe. Een diepere blik hadden wij daardoor kunnen erlangen in de wordings en in de ontwikkelings-geschiedenis onzer steden, waar omtrent nu, bij gemis aan architectonische en aan geschreven oorkonden, nog zoo veel duisters is. Enkele steden evenwel, zij hebben nog iets bewaard, Dortmund o. a. haar XlIIdé eeuwsch, hoogst karakteristiek raadhuis en Maastricht nog dat van 1473, thans een museum van oudheden. In vele onzer vroeger bloeiende en vermaarde steden, die nu ingedommeld en vervallen en tot op een zoo- veelste van haar vroeger oppervlak ingekrompen, kool vrachten kweeken ter plaatse waar eertijds haar handels-huizen stonden, die heinde en verre hun waren verzonden, in vele dier steden, zooals te Veere, is het raadhuis nog het eenigst waarde hebbend monument, dat aan die vroegere dagen herinnerd, dagen zoo geheel verschillende van de onze, dat dezelfde stad, die in 1474 haar imposant raadhuis en reeds ten jare 1348 haar Lieve-Vrouwe Kerk, eene der grootste kerken van Zeeland bouwde, nu op hooger last verhinderd moest worden om den prachtvol gedreven beker, haar door Maximiliaan van Bourgondië geschonken, te verkoopen. In hoeverre het opschrift boven den ingang van raadhuis Gehoorsaemheijt Godts en der Overheijt, Weert der Menschen Ongeluck. aan die stad bewaarheid is geworden, dit laat ik in ’t midden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 298