186 OUD-HOLLANDSCHE KUNST. binnen zijn gewelven haar voorrechts-brieven bergend, en met zijn massief en gesloten muurwerk, zijn hoek torens en kanteelen zoo noodig ter verdediging ingericht, was hij tevens de doorluchte woning der alarm-klok, die wachter der vrijheid, ’t officieele orgaan der burgerij, die hij ’s morgens wekt ten arbeid en ’s avonds noodt ter ruste, die hij bij plechtige gelegenheden ten feest oproept, of waarschuwt bij brand of onraad, haar tevens vreugde en rouw, geboorte en dood aankondigend. Met haar metalen stem, die zich wist te voegen naar de taak van haar verlangd, en die nu eens droevig uiting gaf aan de smart of aan den rouw van velen, dan weder wist op te wekken tot deelneming aan een feest, of wel in onrustige, korte, schelle klanken angst en vrees zoowel in de stad als in „der stede vrijheid” verspreidde, met haar metalen, nu eens holle, doffe, dan weder luide, vreugdevolle stem, was zij het, de klok, die niet alleen eens ieders komen en gaan, geboren worden en sterven aankondigde, maar ook, waar noodig, moed en hoop en vertrouwen wist in te boezemen, en de burgers te zamen riep ter verdediging hunner vrij heden, die verkregen door het „eendracht maakt macht”, ook alleen daardoor te behouden waren „batisse du moyen-age, énorme carré de pierre, percé de rares fenêtres „en trèfles. muni d’un grand rebord de créneaux surplombants, flanqué „d’une haute tour pareille, vraie citadelle domestique, bonne pour le „combat et pour la montre, se défendant de prés, s’annoncant de loin, „bref une armure fermée, surmontée d’un cimier visible.” 9 Dr. J. B. Nordhoff zegt in zijn reeds bovengenoemd werk: „Holz- und Stein-bau W.estfalens” op bladz. 42 „Die G-locke vertrat hier schon „zeit dem Xe Jahrhundert der urdeutsche”„Weh’u Wapenschrei, den ^clamor patriae. Die Bedeutung der Stadtglocken, erhelt aus zahlreichen „Statuten, wonach Jederman ihrem Schlage folgen soil, um öffentlichen „G-efahren, zumal des Krieges abzuwehren, ferner ausdenVergünstigungen „für die jenigen, welche bei dieser Folge schaden nahmen. „Die Stadtglocke ertönte nicht blos bei Kriegsnöthen. sondern als

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 300