189 OUD-HOLLANDSCBE KUNST. 1894. ,,Het kasteeldie Hai>-he’r ’s Graven-Hage. 1 Zie in het Haagsch Jaarboekje voor 2) Zie J. de Riemer, Beschrijving van van A. Lacaussade was destijds een ieder overtuigd, zelfs het dorpsbestuur hier, en aan die overtuiging dankt ons ’s Gravenhage het monument, dat het nog bezit. ’s Gravenhage, dat eerst tijdens Graaf Floris V met de stichting van het Grafelijk kasteel, een kasteel door zijnen vader Willem II begonnen, doch door hem voltooid en in gebruik genomen x), alzoo eerst tegen het laatst der XlJIde eeuw van lieverlede, is bebouwd en bewoond, het werd eene dorpsplaats en eerst van eenige beteekenis, toen bovengeschetst tijdperk van het ontstaan der steden reeds in hoofdzaak voorbij was. Als zetel van het Grafelijk bestuur, tot welk bestuur het meerendeel, de kern zijner bewoners in meerdere of mindere directe betrekking stond, ontbrak hier, waar bovendien op grond eener minder gunstige ligging geen bloeiende handel en nijverheid aanwezig was, de aan leiding tot het afdwingen of tot het afkoopen van stad-rechten, te eer daar de Graven goedvonden„aen- „ghesien meen’gen trouwen dienst, die onse goeden „luden van den Dorpe van den Haghe ghedaen hebben „ende noch altois doen zullen, en alle daghen doen, „en omme nutscap ende oerbaer ons Dorps, ende omme „daermede verbetert te sine, soo hebben wij hem die „gratie ghedaen, en alle deghene diere in woenachtigh „sijn nu ter tijt of hier namaels wonen sullen. van op verschillende tijden privilegiën te verkenen. Terwijl er reeds in een stuk van het jaar 1311 2) sprake is van Scepenen in den Haghe, en in een stuk van 1316 van een Schout aldaar, zoo verleende ten jare 1325 Graaf Willem de Goede het recht: „dat die

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 303