191 OUD-HOLLANDSCHE KUNST. Zie de Riemer II, bladz. 384. 2) Het nieuwe raadhuis was toen (in 1587) reeds gebouwd. 3j Dat kaartje komt voor in hetHaagsche Jaarboekje voor 1894, bladz. 114. sproken wordt: „in de Stede-huyse van den Hage” zoo wordt hiermede toch dit zelfde „Dorps-huis” bedoeld, dat blijkens een stuk van het jaar 1532 ter plaatse van het tegenwoordige raadhuis stond, althans daarin wordt ontschreven, een huys en erve staende in de Nieuw-straet over het Stadt-huys. Tot Dorps-huis diende en was ingericht, ingevolge M. Z. Boxnhorn’s Theatruni Hollandiae, het aanzienlijke huis van Brederode, want hij zegt: „Exstructae a Nobilibus aedes amplis- „simae, interque alias Brederodiae quae in Hagiensem Curiam nunc conversa’’ eene mededeeling, nader be vestigd door eene jaarlijks in de tresoriers-rekeningen voorkomende post, welke o. a. door Ludolf Michiels, tresorier van den Hage en Haeg-ambacht in 1587 als volgt werd geboekt: „Betaelt meester Rombout Busschaert als possesseur van seeckere vicarie de Somme van negen schellingen „Hollants, vuyt saecke van een jaer renthen staende opt „Stadthuys van den Haeghe twelck eertijds 2) geweest .is het Hojf tan den heere van Brederode hem ver schenen den eersten September anno zes ende tachtig „maeckende in munte deses reeckeninghe ses schellingen „negen penningen, maer is hem over de verpondinge „gecort neghen penningen, dus hierVI Sch.” Ook op het plan van die Haeghe, door Jacob van Deventer ’t zij dan in 1545, ’t zij in 1555 in kaart gebracht, staat het raadhuis, op die kaart het Civita Domus genoemd, op zijn tegenwoordige plaats. 3) Dit Dorps- of Schepen-huis, het bleef voldoende tot aan het jaar 1559; in dat jaar evenwel stond Philips H

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 305