192 OUD-HOLLANDSCHE KUSST. toe: „op de oetmoedige supplicatie van onse lieve „beminde Bailliu, Scepenen ende Regierders onser Vlecke van den Haghe in Hollanten op „’t advys van onse lieve en getrouwe Neve den Prince „van Orangne, Grave van Nassau en onser Stadthouder- „Generael van Hollant, Zeelant, Vrieslant ende Uytrecht „en vuyt onzer zeker wetenheyt ende speciale gratie „tot voerderinghe van de Regimente, Politie, en Admi- „nistratie van de Justitie van onser voerscrevene Vlecke dat van nu voertaen boven ’t getal van Sce- penen, die aldaer jaerlicx plegen gestelt en geinsti- „tueert te zyne, oick van nu voertaen zullen geordonneert „ende gezet worden bij denghenen, die de Wet aldaer „vernieuwen sullen, twee Burgemeesteren van de nota- „belsten aldaer, tot zulcken eeren, ende prelieminentien als „andere gelycke Burgemeesteren, van onsen grooten of „cleynen Steden van Hollant genyeten ende gebruycken.” Bij de nadere instructie van 6 Juli 1560 werd sub. art. XI bepaald„De Burgemeesteren sullen liuer Camere „apart hebben ende houden, ende acces hebben tot „allen tijde in Scepenen camere en vergaderinge van „Vroefschap te comen”. Deze wijziging nu in het plaatselijk bestuur schijnt den bouw van een grooter en ruimer Schepen-huis wen- schelijk of noodzakelijk gemaakt te hebben en waar schijnlijk werd reeds spoedig hiervoor een ontwerp gemaakt, want blijkens de in de gevels gebeitelde jaar cijfers is de zij- of west-gevel in 1564 en de top van den voorgevel in 1565 voltooid. Bij volslagen gemis aan bescheiden, resolutiën of rekeningen vóór 1 Mei 1570, valt er omtrent de geschie denis van dien bouw, wat deze gekost heeft, waaruit die kosten bestreden zijn, en wien wij als bouwmeester

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 306