210 slechts OUD-HOLLANDSCHE KUNST. lende, een rozet en een bekransde koe-kops-schedel de voorsprongen onder de piëdestals, hebben in het midden eene triplyphe en in de halve metopen, rechts een haaksch omgevouwen rozet en links een halve schedel. Het entablement mist de bekende tandlijst en heeft dientengevolge ook minder oorsprong dan het Wetboek van Vignola zulks voorschrijft. Op die kroon- tevens goot-lijst rust de steenen ba lustrade en boven de beide midden-travées van den gevel de uitsluitend van zandsteen samengestelde galerij of loggia; de balustrade met hare gedraaide 84 cM. hooge en 13*/2 cM. zware balusters, zij dient tot af sluiting van den dakvoet en de galerij, zij dient nu ja, enkel en alleen tot versiering, zij is uitsluitend een decoratief motief. Die galerij toch wier bevloering (om dat woord even te gebruiken) zich op 12 M. boven de straat bevindt, zij kan bezwaarlijk dienen, zooals de Rathhaus-Gallerie te Halle aan de Saaie (in ’t begin der 16cle eeuw gebouwd) of zooals de beroemde „Laube” van het Keulsche raadhuis, eene galerij of Laube in 1570 gebouwd, voor het doen der gebruikelijke afkondigingen, noch ook om bij feestelijke gelegenheden toespraken tot het volk te houden, en evenmin om bjj vorstelijk bezoek den Vorst de gelegenheid te geven zich aldaar, desgewenscht, den volke te vertoonen. Onze Loggia zij is puur decoratief, zoo zelfs, dat zij niet eens gelijkvloers ligt met den zolder, maar 1,30 M. daarboven, een houten trapje staat dan ook op dien zolder vóór een der twee halfrond gesloten deurtjes van den gemetselden achter- of sluit-muur en dat deurtje openende, stapt menin eene 58 cM. breede looden goot, niet zelden met water gevuld en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 326