218 DE HAAGSCHE SCHILDERIJENMUSEA leggend bezit de verzameling-Six te Amsterdam, terwijl er nog anderen in de musea te Berlijn, Londen cn elders worden aangetroffen. Als eenig staal van deze richting van Rembrandts kunst in onze rijks-verzamelingen verdiende dit tafe reeltje ongetwijfeld een plaats in liet Mauritshuis. Hoewel Dr. Bode sinds jaar en dag bezig is in Europa, ja zelfs in Amerika, alle schilderijen van Rem brandt op te snuffelen en te doen photographeeren, was hem deze „Rust op de vlucht” tot dusver nog onbekend gebleven, evenals de beide stukken, die Dr. Bredius in het afgeloopen jaar uit Engeland terug veroverde. Van deze laatste is het portret van een jong meisje van Rembrandts jeugd, de voorstelling van een product van zijn rijpsten leeftijd. Beide ons enkele oogenblikken nauwkeu- het werk Homerus verdienen, dat wij riger met hen bezighouden. Toen Rembrandt nog op 's vaders molen Te schildren zat zong de dichter, toen hij in zijne ouderlijke woning in de Weddesteeg te Leiden naar zich zelf en voorts naar elk zijner huisgenooten, dien hij maar tot po- seeren kon overhalen, zijne studies van kleur en licht maakte zegt de historieschrijver, toen was het hem er niet om te doen zijne modellen als welgelijkende portretten in hun Zondagnamiddagschen tooi aan de vergetelheid te ontrukken. Zijn streven was er veeleer op gericht, het noodige materiaal te verzamelen voor zijne eerste pogingen op het gebied der gewijde of ongewijde historieschildering in den trant van zijnen leermeester Lastman. Vond hij een waardigen grijsaard met langen baard en diepdenkende oogen, welk een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 335