lil 223 DE HAAGSCHE SCHILDERIJENMUSEA. vergunde de eigenares, dat het eenige maanden (van begin Juni tot in de tweede helft van October) in het Mauritshuis werd tentoongesteld. Hoewel dit portret dus op het tijdstip, waarop deze regels onder de oogen onzer lezers komen, reeds weder naar Weimar is teruggekeerd, meenen wij niet te mogen nalaten dit bizonder sympathiek afbeeldsel van onzen grooten meester in de herinnering van hen, die het mochten aanschouwen met een enkel woord terug te roepen, Een studiekop van een man met krijgsmansmuts en ijzeren halskraag, dien de heer Sachs alhier aan ons museum in bruikleen afstond, is het niet onknappe werk van een van Rembrandt’s vroegste leerlingen. Men ziet er uit, hoe deze met de studie’s, die de meester omstreeks 163436 in zoo groote getale van zich zelf maakte, hun voordeel wisten te doen, Nog rest ons van een tweeden niet onbelangrijken aankoop melding te maken. Het is een boeren-binnenhuis van Adriaen van Ostade (16101685). Een twintigtal landlieden van beiderlei kunne vermaken zich in een herberg met muziek en zang. De kroes wordt er niet vergeten en de uitgelatenheid zal dientengevolge weldra haar toppunt bereiken. Met een penseel; Adriaen Brouwer, zijn medeleerling bij Frans Hals waardig, heeft Ostade dit tafereeltje geteekend, karakter aan de verschillende figuren gegeven en fijnheid van kleur in de bescheidene meest neutrale tonen gelegd. Dit stukje uit den eersten tijd van den schilder afkomstig, is ietwat onduidelijk doch voluit gemerkt en 1600 en in de dertig gedateerd en een belangrijke aanvulling voor Ostade’s werk, waarvan het Mauritshuis tot dusver slechts twee stalen uit zijn tateren tijd (van 1663 en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 340