227 DE HAAGSCHE SCHILDERIJENMUSEA. zij met glans eene vergelijking met dat wat heden ten dage hunne plaats inneemt. Het is niet onze gewoonte, te dezer plaatse ook de aanwinsten van moderne kunst te bespreken. Hier bepalen wij ons volledigheidshalve tot de eenvoudige vermelding, dat tengevolge der testamentaire beschik king van wijlen de Douairc Jhr. H. L. P. Hovy, geb. Bare van Reede van Oudtshoorn het Gemeentemuseum in het bezit geraakte van een vijftigtal schilderijen, in hoofdzaak van Haagsche schilders uit het midden dezer eeuw. Men vindt er o. a. de namen van A. H. Bak- huijzen Jr S. v. d. Berg, J. W. Bilders, J. W. van Borselen, Th. Gudin, J. H. L. de Haas, Jhr. J. E. van Heemskerck van Beest, J. F. Hoppenbrouwers, J. Th. Kruseman, Ch. H. J. Leickert, D. v. Lokhorst, P. G. v. Os, W. Roelofs, Henrfi RonnerKnip, Andr. Schelfhout, W. Verschuur, S. L. Verveer en A. Waldorp onder vertegenwoordigd. DAMES, PAST ER OP 1 Ik ondergeteekende kwaade geruchten vernoomen hebbende, van myn Man, Isaac Gayem Baeog Boeno, waar mede ik getrouwd ben in den Haag, den 13den October 1799, en provisioneel gesepareerd, den 12den Mey 1800 van Bed en Tafel; zo dient deeze om een ieder te waarschouwen om met voornoemde Persoon geen wettig Huwelyk aan te gaan. {Get.) REBECCA BAROG, geboren Melo. 9 Zie den trouwlegger (Gaon der Geboden) op ’t Raadhuis 29 Sep tember 1799. De bruigom was afkomstig van Amsterdam.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 344