229 IN MEMORIAAL M. Jan Vrolijk werd den Isten Februari 1845 te ’s-Gra- venliage geboren. Zijn eerste onderwijs in het teekenen ontving hij van zijn jong gestorvenen 12 jaar ouderen broeder Adriaan, daarna volgde hij eenige jaren de lessen aan de Haagsche Academie en begon toen zijn loopbaan onder den invloed van P. Stortenbeker. Zijne eerste schilderijen exposeerde hij in Den Haag en Amsterdam. In 1874 behaalde hij op de internationale tentoonstelling te Londen een bronzen medaille, terwijl hij in 1879 in Arti de koninklijke medaille verwierf voor zijn schilderij „In de Melkbocht”. In 1888 door Z. M. Koning Willem III benoemd tot Ridder in de Orde van de Eikenkroon, naar aanleiding van zijn door Z. M. aangekocht schilderij „Achter de Boerenwonin gen”, werd dat zelfde schilderij in 1891 op de Inter nationale Tentoonstelling te Berlijn met de gouden medaille bekroond. Vrolijk behoorde tot onze beste veeschilders; uit zijne weiden met koeien ademt frischheid, zijn werk is echt Hollandsch, krachtig en toch eenvoudig. Als aquarellist stond hij in de voorste rijen en ook de etskunst vond in hem een gelukkig beoefenaar. Had de dood dit kunstenaarsleven niet zoo spoedig afgesneden, ongetwijfeld zou hij nog vele fraaie kunst werken hebben tot stand gebracht. Helaas dit heeft niet zoo mogen zijn. Slechts 48 jaar oud, werd hij ontnomen aan zijn liefhebbend gezin, aan de Neder- landsche kunst en aan zijne vrienden, in wier herinnering de sympathieke persoonlijkheid van Jan Vrolijk steeds zal blijven voortïeven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 347