233 NOG IETS TER AANVULLING. alle overlast alse van bisschoppen en domprouesten, die hebben gesijn omme dat die kerke in die Haghe noch tiende noch lant en hevet, daer men taxatie op maken mach, en bidden daerom alle goede Inden en sonderling onsen lieven here den grave dat men daer toesie dat die kerke in den Haghe blive in allen rechte, als si geweset is tot deser tijt.” Op den rug staat: „ecclesia in haga, habuit originem excura de Monstre” d. i.„kerk in den Hage, haar beginsel genomen hebbende uit die van Monster’’. Nu we gezien hebben dat het Vorstelijk 's Gravenhage, wat het kerkelijke aanbetreft, zijn oorsprong nam uit het zoo nederige Monster, en daarbij weten dat de abten van Middelburg het patronaatschap dier moederkerk en toebehooren uitoefenden, dachten we, dat de inventaris van het oud-archief van Zeeland ons wellicht nog wel het een en ander zou kunnen leveren om de lijst der eerw. pastoren der dochterkerk den Haag aan te vullen. En dat was zoo, de moeite is eenigszins beloond zoo als het volgende doet zien 1315 26 Juli. Hugo cureyt van Haag, Vredo kapellaan van Loosduinen Eyk-en-duinen bezegelen het testament huisvrouw van Arnold extra gheest. Van de drie zegels is er nog een aanwezig en wel dat van Floris van Eyk-en-duinen, waarop een lam gods, terwijl het randschrift luidtS. Flor (entii) pbi (presbyterij de Haga” 1322/23 1 Jan. Willem III verklaart, dat de inkomsten der parochie kerk van Zieriksee, voldoende zijn om 8 in plaats van 4 priesters-cureiten te benoemeneen dier achtste deelen bezit Colinus scholasticus. Kan deze de in 1326 genoemde Haagsche pastoor zijn Colin? de kerk van den en Floris van van Marga

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 351