Imsg 7c>< IETS OVER DE APOSTOLISCHE VICARISSEN. A(c^0'_e^ In het Haagsch Jaarboekje van 1892 (blz. 25) wordt ook Sasboldus Vosmeer genoemd, die, althans waarschijnlijk, van 1585 tot 1605 de herderlijke zorg in ’s-Gravenhage waarnam. Het volgende, dat ik las in het „Journal historique et littéraire (Tome X. 1843) over de apostolische vica rissen kan waarschijnlijk tot opheldering dienen. Toen de reformatie voor goed in Holland was ge vestigd, begon de toestand der Kath. kerk, tot dien tijd zoo bloeiend, inderdaad betreurenswaardig te worden De aartsbisschop van Utrecht, Frederik Schenk stierf den 25 Augustus 1580; de bisschoppen van Haarlem, Deventer, Leeuwarden, Groningen en Middelburg waren öf verdreven, of konden van hunne zetels geen be/it nemen. Het grootste gedeelte der priesters was öf verbannen öf verplicht zich te verbergen eenigen waren ter dood gebracht. De clergé was zonder hoofd, het volk, dat ondanks de vervolging, nog aan zijn godsdienst was getrouw gebleven, zonder herders, en men vreesde dan ook terecht, dat het zijn geloof zoude verliezen. Om in die groote behoeften te voorzien werd Sasboldus Vosmeer door den Nuntius Mgr. Octave-Myrte Frangipani bisschop van Calatine in 1580 tot Apostolisch Vicaris der Vereenigde Nederlanden benoemd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 355