RECTIFICATIE. 239 IETS OVER DE APOSTOLISCHE VICARISSEN. Wegens de moeielijkheden die hieruit ontstonden vroeg hij een Coadjutor, die hem den 3 Febr. werd toegestaan. Deze was Zacharias Metz of du Mez in 1600 te Brussel geboren. Hij was kanunnik van Thorn en' Maastricht, en bediende eenigen tijd de parochie van Scheveningen en de kapel van den Spaanschen am bassadeur te ’s-Gravenhage. Nadat hij in Rome tot bisschop van Tralie was gewijd, keerde hij naar Neder land terug en was de opvolger van Jacobus de la Torre, die krankzinnig was geworden, en vestigde zich in Amsterdam. Spoedig werd hem deze stad ontzegd, doch hij ging nog altijd voort zijne kudde te besturen en tot dat doel verbleef hij gewoonlijk nog te Amsterdam incognito. Hij stierf reeds twee maanden voor Jacobus de la Torre, namelijk den 15 Juli 1661. Zijn ijver werd zelfs door zijne vijanden erkend. Zijn voorganger, die gewoonlijk te Brussel vertoefde, stierf in het klooster van Huijbergen nabij Bergen op Zoom den 16 Sept. 1681. B. Mets. In ’t Haagsch Jaarboekje 1894, pag. 19 van het ver slag over 1893, staat: „In eene rekening op het „oud-archief is gevonden, dat in 1742 drie gulden is „betaald voor afbeeldingen van huzaren. Hiermede zullen „volgens den heer T. R. bedoeld zijn huzaren van „Frangipani”; hetwelk moet zijn: „Hiermede kunnen volgens den. heer T. R. geen huzaren bedoeld zijn in dienst onzer republiek. De eerste huzaren hier te lande komen voor op den staat van oorlog van 1746, nl. het korps huzaren van den graaf van Frangipani”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 357