242 KKONYK. 17 Jan. 19 20 24 25 27 30 van 13 Febr. 9 12 16 17 22 8 Maart. Legaat aan het Gemeente-Museum, door wijlen de douairière Jkvr. Hovij, geb. baronesse van Reede van Oudshoorn, bestaande uit een vijftigtal schilderijen. Oponthoud bij een rijtoer van H. H. M. M. de Koninginnen te Voorburg, ontstaan door het warmloopen van een der assen aan het rijtuig. Uitvoering regiment Grenadiers en Jagers in den Dieren tuin van de onderofficiers-vereeniging «Door Eendracht Bloeiend”, ten voordeele van de nagelaten betrekkingen van bij de jongste stormen omgekomenen, en van de hulpbehoevende gep. onderofficieren en minderen van het Nederlandsche leger, gep. vóór do wet van 1877. ■'[- L. A. Pelerin, gep. Overste der Cavalerie, wedr. van M. W. Copes van Hasselt, oud 80. -J- Mr. W. Ridder van Rappard, oud 74, Staatsraad in buitengewonen dienst, oud-lid v. d. raad van Neder!. Indië, ridder Nederl. Leeuw. -j- W. J. Knoop, gepd. luitenant-generaal, ridder Nederl. Leeuw, oud 83. Inwijding van de nieuw gebouwde kerk in de Duin straat te Scheveningen, door Ds. van Heijningen. 70e verjaardag van den kunstschilder Joseph Israëlshij wordt benoemd tot commandeur der Oranje-Nassau orde, -j- Generaal G. T. van Meurs, adjudant in buitengewonen dienst van wijlen L. M. den Koning, oud-minister Oorlog, oud 94. -J- Luit.-gen. A. R. J. baron Klerck, adj.-gen. van wijlen Z. M. 80-jarige herinnering (13 Febr. 1814) oprichting van een regiment Cavalerie, onder de benaming van le Regiment de cheveaux légers, onder kol. graaf van der Burg, en thans voortlevende onder den naam van het 3e Regiment Huzaren. Gep. luitenant-generaal F. J. Pfeiffer, oud 65. De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid geeft goedkeuring aan het plan van het gemeentebestuur, tot aanleg van een haven met zwaaiplaats, enz. H. M. de Koningin-Regentes bezoekt het Luth. weeshuis. De Kieswet door den Minister van Binnenlandsche Zaken ingetrokken, onder algemeene bravo’s. Overleden generaal Dr. C. J. van Hees, voormalig chef van den geneesk. dienst der landmacht, oud 80 jaar. 2e architectonische kunstbeschouwing in Pulchri Studio.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 360