244 K It 0 N Y K. 20 Mei. 24 31 12 Juni. 13 14 15 21 18 Juli. 25 26 Herdenking 50-jarig bestaan der armenschool voor christelijk onderwijs (hoofd de heer Schaberg, die tevens zijn 50-jarig jubilé viert) in de Groote kerk. Door de 2e Kamer wordt aangenomen het wetsontwerp rakende het water” langs den Prinsessetuin. (Zie o. a. Hum. Album van 21 October 1893, blz. 126). Herdenking van het 25-jarig bestaan der Louisa-stichting. Verbazende drukte en geestdrift op het Raadhuis, ter gelegenheid der herstemming tusschen de heeren Pijn- acker Hordijk en Mr. Bevers. Onthulling in het Kurhaus van een borstbeeld ter nagedachtenis van wijlen den directeur-generaal M. A. Reiss. Het Indisch ge nootschap te ’s-Gravenhage heeft 40 jaar bestaan. H. K. H. Mevrouw de Groot-Hertogin Van Saksen, geb. Prinses Sophie der Nederlanden, betrekt voor eenige dagen Haar buitengoed aan den Scheveningschen weg. De Raad der gemeente besluit, dat de handkarren in de geasphalteerde straten voortaan getrokken moeten worden en niet geduwd. Begrafenis van J. H. Marinus, directeur van de Konink lijke Nationale Zangschool voor handwerkslieden. Overlijden van J. C. Valois, ridder in de orde van de Eikckroon, in leven miniaturist en tooneeldirecteur. Aankomst van den ZeerEerw. heer C. Maat, als pastoor der St. Willibrordusparochie in de Assendelftstraat. '10-jarige herdenking van de concerten, gegeven door het Philharmonisch Concert in de Kurzaal; Mannstadt, Kogel, Erfurt. De heer W. J. Bolderman, secretaris van het burgerlijk armbestuur, herdenkt zijn 70en verjaardag. Overleed te Leiden de kunstschilder Jan Bedijs Tom, in den ouderdom van 81 jaren. Zie zijn kunstwerken op het gemeente-museum. 2328 Juli Internationaal Scheepvaartcongres. 30 Juli. Driedaagsche feestviering ter gelegenheid van het 10-jarig optreden v. h. Philharm. orchest te Scheveningen, in het Kurhaus. 6 Aug. Hevige en ongekende hagelslag. 9 De schim van .1. C. J. van Speyck schrikt van de ont dekking van zijne gepolychromeerde beeltenis in de Van Speykstraat. (Ned. Spectator).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 362