246 KRONYK. 28 Sept. 18 Oct. voor werkende leden van de 19 20 25 27 Nov. 1 boortedag; hem wordt een album aangebodenbenoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. 50-jarig bestaan van het kerkgebouw der Ned. Israëli tische gemeente in de Wagenstraat. Te dier gelegenheid werd aan de kerk een fraai nieuw voorhangsel voorde H. Arke geschonken. Eerste win te r ve rgade ring Vereeniging »IJie Haghe”. Opening der tentoonstelling van schilderijen van den heer H. W. Mesdag in Pulchri Studio. Voor het gebouw van den Hoogen Raad, alias het Hondehokje, was gisteren het sein op onveilig gezethet metselwerk van bet dak van de voorgalerij was bezig met stukjes en bi'okj: s naar beneden te vallen. Plechtige be grafenis van den heer G. F. Wagener, leeraar aan de Kon. Muziekschool. Ten huize der Britsche legatie wordt aan den heer F. Steers een gouden beker aan geboden, ter gelegenheid van zijn gouden huwelijksfeest, samenvallende met het 30 jaar vervullen van het ker kelijk ambt van Church Warden (diaken). In de Russische kapel wordt een buitengewone gods dienstoefening gehouden voor het herstel van den Czaar. Zitting van den gemeenteraad, o. a. ter behandeling van de begroeting voor 1895; motie van den heer Michiels van Verduijnen; de begrooting met algemeene stemmen aangenomen. Vertrek van baron d’Anethan, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van België en deken van het deplomatiecorps; na een 12-jarig verblijf in ’s-Gravenhage, overgeplaatst naar Parijs. Begin van brand i i het gebouw van het Rijks-Archief. De Staats-Courant bevat de statuten der Vereeniging «Kunstzin”. De heer Th. G. van Hunt, thans ambtenaar aan het Algemeen Zegelkantoor, herdenkt zijn40-jarigen loopbaan in ’s Rijks dienst. De referendaris bij het Depart, v. Kol., de heer ,1. II. Elias, herdenkt zijn 40-jarigen dienst. 1—5 Nov. Tentoonstelling van chrysanthemums in den Dierentuin. 6 Nov. Zitting van den gemeenteraad; de namen van Francois Valentin, Jan van Riebeek en Cornells Speelman, worden aan nieuwe straten gegeven. Lijkdienst in de Rus sische kapel, ter nagedachtenis van den Czaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 364