2-17 KKONYK. Nov. 7 10 12 14 15 •16 2-1 24 6 Dec. 15 Dienst in de Russische Kapel ter inhuldiging van Keizer Nicolaas bij zijne troonsbeklimming. Kameraadschappelijke maaltijd van oud-adelborsten van het Instituut te Willemsoord, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan dier inrichting, gehouden in den dieren tuin. (Zie o. a. Haagsch Jaarboekje voor 1895, blz. 5.) Bazar ten huize van gravin van Randwijk, ten nutte voor het Tehuis van der Steur. Te Mariendaal bij Grave is overleden het correspondeerend lid der Ver- eeniging, de WelEerw. pater A. van Lommel: geboren in 1834, werd hij tot priester gewijd in 1867 en be kleedde sedert 1889 het professoraat in het Novicen klooster der Eerw. paters Jesuïeten. Pater van Lommel was een goed geschied vorscher. De directeur der werkinrichting voor hulpbehoevende blinden, de heer H. van Straten, herdenkt zijn 25-jarigen dienst. De heer L. Verveer is 50 jaar in dienst van het Nederlandsch Correspondentie-bureau. 2e wintervergadering van de Vereeniging »Die Ilaghe”. Opening der kunstbeschouwing van Arti et Industries, ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan. Het 25- jarig bestaan van de Zangv. »Cecilia” wordt gevierd, liet onteigeningsontwerp voor de haven en zwaaiplaats, bestreden door de heeren T. Mackay en Borret, en verdedigd door den heer Conrad, wordt met 46 tegen 22 stemmen aangenomen. Het 335-jarig burgemeesterschap in Den Haag herdacht. Expositie der Octrooien van 16 Nov. 1559 en van 21 Jan. 1591 op het museum. Overlijden van den heer J. H. Lintz. administrateur der eigendommen van wijlen H. K. H. Prinses Marianne der Nederlanden. Kinderfeest in het Gebouw voor Kunsten en Weten schappen, van de Vereen, tot wering van schoolverzuim. Het bestuur der Vereeniging »Die Haghe” richt een brief van rouwbeklag aan H. K. 11. de Groot Hertogin van Saxen, naar aanleiding van het overlijden van Hdz. zoon, den erfgroothertog Karei August op 21 November. Tienjarig bestaan van de Vereeniging voor het ver strekken van warm voedsel aan arme schoolkinderen, liet Haagsch Jaarboekje voor 1895 verschijnt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 365