de Haagsche kleuren, waarop „DIK HagHe” AAN Het met veel zorg en nauwgezetheid bewerkte Alplia- betische zaak- en naamregister op de zes jaargangen van het Haagsch jaarboekje (18891894), dat aan onze lezers wordt aangeboden, hebben we te danken aan de hoog ge waardeerde welwillendheid van Mejuffrouw E. A. A. Ninck Blok, buitengewoon lid der Vereeniging „die Haghe"die zich, uit belangstelling in onze Vereeniging, den moeielijken en tijdroovenden arbeid, voor een dergelijk werk noodig, wel heeft willen getroosten, waardoor het gebruik van de jaarboekjes zoo zeer wordt vergemakkelijkt. Het Bestuur der Vereeniging heeft dan ook gemeend niet alleen een woord van hooge ingenomenheid en hartelijke dankbetuiging tot Mejuffrouw Ninck Blok te moeten richten, maar er bij te mogen voegen een bloemtuil, bij- eengestrikt door linten in d TT 1 1 geschreven staat: „De Vereeniging „dik Haghe” Mejuffrouw E A. A. Ninck Blok”. Ook de redacteur van dit Jaarboekje voegt hierbij gaarne zijne bijzondere hulde, en wenscht Mejuffrouw Ninck Blok lust en kracht, maar vooral moed toe,- om in deze de Vereeniging en het jaarboekje, waardoor tot de leden der Vereeniging gesproken wordt, verder van dienst te zijn. 18 October 1894.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 366