Waarborgkapitaal: HONDERDDUIZEND GULDEN. Glasverzekering-iM aatschappij G. M. A. MAQUELIN, .Buitenhof S3, Opgericlit en Koninklijk Goedgekeurd Ao. 1861. Directeuren en Hoofdkantoren: G. M. A. Maquelin. Buitenhof 23, Den Haag. W. P. van der Held, Boompjes 9, Rotterdam. Reser ven op ulto. December 1892: 42650. N E D E R LA N DSC H E Gevestigd te ROTTERDAM. (bij de Practizijnshoek) naast het Hotel „De Twee Steden”. Brandverzekering op Amsterdamsche Beurspolis, bij de „Hollandsche Brand- en Levensverz.-Sociëteit. Opge richt Ao. 1808 te Amsterdam en bij de ..Phoenix” Opgericht Ao. 1782, te Londen. Ook Transport- en /.«reisverzekering bij oude Maatschappijen. Deze Glasverzekering-Maatschappij, de oudste in Nederland, verzekert tegen schade door breken van Spiegelruiten, Spiegels en andere ruiten door ongeluk, kwaadwilligheid, oproer, enz. Zeer matige, vaste premiën bij gunstige voorwaarden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 396