Y --->-<•« XXXIV Derde Afdeeling. T Hoofde,ommiesJhr. Mr. M. van lleenen, belast met de volgende werkzaamhedenopenbare werken en eigendommen; verordening op de bouwpolitie; verordening op het innemen van gemeentegrond en gemeentewater; gas fabriek, duinwaterleiding en openbare reiniging (voor zoover het technische en het administratieve gedeelte betreft); brandwezen: het opmaken van alle akten van eigendom; wet tot regeling van het toezicht bij het oprichten van inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroor zakenwet regelende de onteigening ten algemeenen nutte; het opmaken en het bijhouden van lijsten en liggers der eigendommen (corporeele en incorporeele)aanbestedingen (verkoop der bestekken en opmaken der processen-verbaal); kadaster. Vierde Afdeeling. BUREAU VAN DEN BURGERLIJKEN STAND. Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand: Mr. F. A. P. Baron Wittert van Hoogland. Het bureau wordt gehouden in een der benedenvertrekken van het Raadhuis, waar de aangiften van geboorten en overlij den kunnen geschieden op Maandag, Dinsdag, Donderdag, en Zaterdag van ’s morgens ('B/o tot ’s middags 1 uur, op Woensdag en Vrijdag van ’s middags '12 tot’s namiddags 2 uur, en op Zondag, van '12 tot half één. Bij noodzakelijkheid, tot het doen van aangiften op Feestdagen, worden daarvoor de uren bijzonder bepaald. De sluiting van huwelijken geschiedt op Woensdag en Vrijdag, tenzij dit op een anderen dag wordt verlangd. De kosten zijn: op Woensdag en Vrijdag, vóór 12 uur, afge zonderd van de overige paren, f '15; na 12 uur f 30; opeen anderen dag f 60. Hoofdcommies: C. A. A. van Ginkel, belast met de volgende werkzaamheden: burgerlijken stand (geboorten, overlijden, huwelijken): bevolkingsregister: be- graafplaatsen. Y

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 42