X X - XXXVI 1 Groenmarkt, dat der tweede afdeeling op de Nieuwe Haven, dat dei’ derde afdeeling in de Keizerstraat te Seheveningen. Posthuizen der politie zijn geplaatst 1 Loosduinsehe brug. 2 Westerbaenstraat. 3 Van der Duynstraat. 4 Bezuidenhont. 5 Bij het Kurbans te Seheveningen. 6 Van Ostadestraat. 7 Bij het Station Hollandsche Spoor. 8 Vestibule van den Schouwburg. 9 Einde van het Zieken. 10 Hoogewal. BOUWPOLITIE. Inspecteur: W. de Vrind. Bureau op een der bovenlokalen van het Commissariaat van politie der le afd., dagelijks van 9 10 en van 12 uur. DUINWATERLEIDING. DirecteurTh. Stang. Bureau Prinsegracht 25, geopend van '102 uur. (De werken zijn te bezichtigen op vertoon van een bewijs van toegangtot het pompstation, aan te vragen bij de Directie.) STEDELIJKE GASFABRIEK. (Fabriek ter zijde van den Loosduinschen weg.) DirecteurJ. E. M. Kros. Het kantoor aan de Gasfabriek is geopend van ’s morgens 9 tot ’s namiddags 4 uur. De kantoren in de Kazernestraat zijn geopend van’s mor gens 9 tot ’s namiddags 3 uur: voor het aannemen van cokes-bestellingen, klachten, aan vragen om hulp, aangifte voor gasverbruik en voor betalin gen op den laatsten werkdag van elke maand. De kantoren zijn per telephoon verbonden met de fabriek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 44