----- XLIII 1 sters van koopwaren en briefkaarten '10 cent boven liet ge- i wone port. Vergoeding event, 25.Aanteekening met aan gegeven waarde: behalve het gewone port 21/2 ct. voor elke f 100.doch minstens et. Aanteekeningen boven ƒ6000.niet toegelaten. Gewone aangeteekeride brieven, en brieven met aangegeven waarde tot hoogstens ƒ600.kunnen ook door de hulppost- kantoren verzonden worden, of door een ander dan de ge adresseerde ontvangen worden tegen behoorlijke invulling en onderteekening van het formulier van lastgeving, dat op de kennisgeving is afgedrukt. Wordt een aangeteekende brief in geschonden toestand ontvangen, dan behoort aangifte daarvan onmiddellijk. te geschieden teneinde proces-verbaal te kunnen opmaken. Postwissels. Het recht bedraagt 5 ct. voor elke ƒ12,50 of gedeelte daarvan, met dien verstande echter dat voor bedragen tot en met ƒ5.geen hooger recht kan worden geheven dan21/2 ct. Verzending en uitbetaling door alle post- en hulpkanto ren kunnen ook op een bepaald persoon geëndosseerd wor den. Zijn geldig gedurende de maand van afgifte en dege- heele daarop volgende maand. Na dien tijd wordt tot uitbe taling machtiging van het hoofdbestuur vereischt. In het ongereede geraakt, worden duplicaten afgegeven. Formulieren voor postwissels a V2 ct. verkrijgbaar. Zie voor Telegraphische postwissels onder Rijkstelegraaf. Postbewijzen. verkrijgbaar aan alle post-, bij-en hulp kantoren tot bedragen van ƒ1,ƒ1,50, ƒ2,ƒ2,50 enz. tot ƒ10.Recht 21/o ct. formulier y2 ct. Worden in brief of omslag in de bus geworpen nadat het bewijs van storting er van gescheiden is. Zijn zes maanden geldig, en worden bij verloren gaan door nieuwe vervangen tegen overlegging van het bewijs van storting. Expresse bestelling '15 ct. boven het gewone port voor bestelling tot den gewonen kring van een postkantoor. Buiten den kring voor eiken afstand van 2,5 kil. een recht van 25 ct. Invordering van gelden op kwitantiën. Maximum van het in te vorderen bedrag wordt nader bij K. Besl. vastge- steld. Kosten voor elke quitantie afzonderlijk 5 ct. Boven 10. - --

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 51