T T XLV c. Voor Oost- en West-Indië: Over Marseille, Genua, en Brindisi voor gefrankeerde brieven 15 cent briefkaarten 71/» cent papieren, gedr. stukk., per 50 gr. 3 ct (maar minstens 15 ct.) - monsters per 50 gram 2 cent (maar minstens 5 cent.) (maar minstens 5 ct.) NB. Zie verder den hierachter volgenden staat (pag. xlvi v.v.) Maximum gewicht voor monsters 250 gram. Afmeting hoogstens 20x10x5 cM. Maximum gewicht voor geil rukte stukken 2000 gr.; voor de Ncderl. bezittingen in Oost- en West-Indië per Zeepost 5 kilogram hoogstens. Invordering van gelden op kwitantiën kan ge schieden naar Duitschland, België, Frankrijk, Algiers en Tunis. Brieven met aangegeven geldswaarde (hoogstens fr. 10,000) kunnen verzonden worden naar de Argentijnsche Republiek, België, Bulgarije, Kameroen, CostaRica, Denemar ken (met Ijsland, de Faroër) en koloniën, Duitschland (met Helgoland) Egypte, Frankrijk en koloniën, Italië, Luxemburg. Noorwegen, Oostenrijk-Hongarije, Portugal (met Madera, de Azortsche eilanden en koloniën), Rusland en Finland, San Salvador, Servië, (Spanje met de Balearische- en Canarische eilanden,) Tonkin, Tunis, Turkije, Zweden, Zwitserland. Het te betalen recht voor verzekering der waarde bedraagt voor elke '100 gulden of gedeelte daarvan, herleid naarden maatstaf van 2.0832 franken 1 guldennaar België 2i/2 cent, Duitschland 5 cent, alle andere landen van Europa, behalve Turkije 121/3 ct., Turkije (Oostenrijksche kantoren) 15 cent, Portugeesche koloniën 20 cent, Shanghai 171/, cent, alle overige landen 15 cent. Gcheele vergoeding voor brieven met aangegeven gelds waardevergoeding van 50 frs. voor gewone aangeteekende brieven (behalve voor de Vereenigde Staten en voor nog 1 enkele andere overzeesche landen.) j -«EK Per scheepsgelegenheid „Nederland14 of „Rotter- damsche Lloyd44 10 cent 5 2 (maar minstens 10 ct.) 2 cent

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 53