X X -<-ï3 ae> ai- - LUI Y werkelijke kosten in rekening gebracht. Bezorging per post Y over land is kosteloos. Bij telegrammen naar het buitenland kan men den weg op geven langs welken men het telegram verzonden wil hebben. De aanwijzing wordt kosteloos medegeseind. Wordt geen weg opgegeven, dan verzendt het kantoor langs den minst kost baren. Stads telegrammen (d. z. telegr. tusschen een Rijkskantoor en een in dezelfde gemeente bestaand hulpkantoor) kosten 15 ets., voor 10 woorden, elk woord meer 1 cent. Nieuwjaarskaarten tegen vast tarief van 10 cent. Tarieven. Binnenlands 10 of minder woorden 0,25 en verder 3 ets. voor elke 2 woorden overschot ook 3 ets. (Voor liet overbren gen van een telegram van een kustseinpost naar een schip in zee en omgekeerd In het laatste geval komen de kosten geheel ten laste van den geadresseerde.) Bij berekening der seinkosten in het intern, verkeer wordt de te heffen tariefprijs afgerond tot het naast volgende door 5 deelbare bedrag; terwijl sommige Rijken een tariefperwoord heffen, andere een vast tarief plus een zeker bedrag per woord sommige Rijken dringende telegr. toelaten, andere niet. In de volgende opgaaf zijn de meest voorkomende tarieven opgegeven met aanduiding naar welke Rijken dringende telegr. kunnen verzonden worden. Voor een dringend telegr. berekent men 3 maal het tarief en rondt het bedrag dan af tot het naast hoogere door 5 deelbare, bedrag. Waai1 die gelegen heid bestaat, wordt dit door (D) aangegeven: Algiers per woord f 0,13 (D). België vast tarief f 0.25 f 0.02= per woord (D). Bosnië per woord f 0,14“ (D). Bulgarije per woord f 0,16“. Canarische eilanden per woord 0.45. Corfu per woord f 0,30“ (D). Corsika per woord f 0.08 (D). Denemarken per woord f Ó.IO5. Duitschland (Baden, Beieren. Helgoland enz.) p. w. /'0,03“ (D). Frankrijk per woord f 0,08 (D). Gibraltar per woord f 0,16“ (D).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 61