STATUTEN Vereeniging: „DIE HAGUE.” DER Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 December 1890, No. 36. Art. '1. De vereeniging „die Haghe” heeft tot doel de geschie denis van ’s-Gravenhage uit de bronnen te leeren kennen en te doen kennen. Dit laatste zal zij trachten te bereiken door het uitgeven van geschriften, en, zoo noodig, door het houden van lezingen en voordrachten. De vereeniging is gevestigd te ’s-Gravenhage. Art. 2. Zij wordt, behoudens het bepaalde in Art. 12, opge richt voor den tijd van 29 jaren, te rekenen van den dag, waarop de Koninklijke goedkeuring op de statuten zal zijn verkregen. Art. 3. De vereeniging bestaat uit werkende leden, waartoe ook de zes oprichters behooren, buitengewone leden, correspon- deerende leden, eereleden, donateurs en donatrices, terwijl ook een beschermheer kan gekozen worden. Zij worden, met uitzondering van de buitengewone leden, de donateurs en donatrices, benoemd door het bestuur. Buitengewone leden némen rechtstreeks geen deel aan de werkzaamheden der vereeniging, maar steunen de vereeniging door het betalen der contributie. Correspondeerende leden zijn personen, die, buiten ’s-Graven hage woonachtig, zich voor de vereeniging verdienstelijk maken, of kunnen makenzij betalen even als de eereleden, geen contributie en hebben een adviseerende stem. Tot eereleden kunnen alleen zij benoemd worden, die zich, of in hun werkkring, of door hun wetenschappelijken arbeid, in verband met het doel der vereeniging, buitengewoon onder scheiden of onderscheiden hebben.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 81