2 Donateurs en donatrices zijn zij, die jaarlijks eene som van meer dan vijf gulden, of het vijfvoud daarvan in eens, aan de vereeniging schenken. De werkende en buitengewone leden betalen eene contributie van vijf gulden ’sjaars, te betalen in het begin van het jaar. Art. 4. Het bestuur bestaat uit zes leden, uit de werkende leden te kiezen, bij meerderheid van stemmen. Het kiest uit zijn midden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Voor de eerste maal bestaat het bestuur uit de zes oprichters. Art. 5. De leden van het bestuur worden gekozen voor den tijd van zes jaren. Om de drie jaren treedt de helft der bestuursleden af, volgens rooster. Elk lid is terstond herkiesbaar. De eerste aftreding van bestuursleden heeft plaats in 1894. Art. 6. Het bestuur vergadert zoo dikwijls als zulks noodig zal zijn. Behalve de noodzakelijke uitgaven, en die welke tot dekking der kosten voor het uitgeven dei' geschriften der vereeniging dienen, is het bestuur bevoegd, handschriften of documenten aan te koopen, die voor het doel der vereeniging nuttig kunnen zijn. Art. 7. De geschriften der werkende leden, voor zoover zij daartoe geschikt zijn, dit ter beoordeeling van het bestuur, zullen voorloopig geplaatst worden in het Haagsch Jaarboekje, wanneer dit tot orgaan van de vereeniging is aangenomen. Art. 8. Behalve het archief der vereeniging, en zaken die daartoe minder geschikt zijn, zullen voorwerpen door aankoop of geschenk verkregen, in bruikleen afgestaan worden aan het Gemeente-museum van ’s-Gravenhage. Art. 9. De in Art. 3 opgenoemde personen krijgen ieder een exemplaar van de door de vereeniging uitgegeven werken van het tijdstip af van hun lidmaatschap. De vóór dien tijd uitgegeven werken zijn voor hen verkrijg baar, voor zoover de voorraad strekt, tegen een door het bestuur te bepalen prijs. Art. 10. Jaarlijks zullen minstens vier vergaderingen van de werkende leden gehouden worden, waartoe ook de eere- en correspondeerende leden worden uitgenoodigd. Op de leesverga- deringen hebben de in Art. 3 genoemde personen toegang.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 82