5 HET B ESTU DR het lidmaatschap terstond, of later bedankt aanmerking komen. Art. 16. Slechts éénmaal ’sjaars worden werkende, correspon- deerende- of eereleden benoemddit geschiedt op de bestuursver gadering, voorafgaande de 'le algemeene vergadering van het jaar. Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Art. 18. Tot het nazien der rekening worden in de laatste te houden algemeene vergadering door het bestuur vier leden, geen lid van het bestuur zijnde, uitgenoodigd, uit de werkende en buitengewone leden te kiezen. Art. '19. Dit huishoudelijk reglement, gegrondvest op de Sta tuten der vereeniging ndic Haghei>, treedt in werking, onmiddellijk na de mededeeling ervan op de 'le algemeene vergadering, op 18 April 1891. Art. 9. Op de bestuurs-vergaderingen kunnen geene besluiten genomen worden als er minder dan vier leden tegenwoordig zijn, en op de algemeene vergaderingen evenmin, als er minder dan zeven werkende leden tegenwoordig zijn. ART. 10. De werkende leden hebben het recht tot introductie van niet-stadgenooten op de algemeene vergaderingen. Art. 1'1. Het bestuur kan deze bepaling opheffen en uitbreiden en, tot de leesvergaderingen, ook stadgenooten met dames uit- noodigen. Art. 12. Ook de werkende leden hebben het recht op de leesvergaderingen, ieder twee dames mede te brengen. Art. 13. Het stemmen over personen geschiedt met gesloten briefjes; over zaken kan mondeling gestemd worden, tenzij een der leden het tegendeel verzoekt. Art. 14. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, en over zaken de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Art. 15. Werkende of correspondeerende leden eenmaal be noemd. en voor 1 hebbende, kunnen later niet meer voor dat lidmaatschap in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 85