15 dat lied: kunsten en wetenschappen zou moeten stellen, dan kan men op de Kamer die dit amendement aannam de slotwoorden toepassen van dat lied: Und dass hat mit ihrern, Singen, Die Loreley gethan! Ik voor mij echter hoop weerstand te blijven bieden aan den sirenenzang van den auctor intellectualis van dit amendement. De heer Conrad, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, het woord verkregen hebbende om namens deze haar gevoelen over het amendement mede te deelen, zegt: Mijnheer de Voorzitter! De Commissie van Rap porteurs heeft overwogen, dat, naar aanleiding van de door de Kamer genomen beslissing ten aanzien van de stichting van het gebouw voorde arrondissements-rechtbank, een ander voorstel betreffende dien bouw binnen een niet verwijderd tijdstip kan verwacht worden, en zij meent, dat het dus niet raadzaam is thans te besluiten tot het oprichten van gebouwen, die wellicht geen verband houden met het plan tot stichting van voor- noemd rechtsgebouw. De vraag is of dit met het? hier bedeelde gebouw het geval is, waarop de Minister wellicht eenige inlichtingen zal willen geven. Door de toelichting van het amendement heeft het de strekking, dat op den stijl, waarin gebouwd zal worden, reeds eenigermate wordt gepraejudicieerd. De Commissie meent dat dit niet wenschelijk is; zij geeft en hierin is ook opgesloten haar advies over het amendement aan de Regeering in overweging om. in overeenstemming met hetgeen gezegd is door den voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, den post voorloopig in te trekken en te gelegener tijd nadere voorstellen te doen. De heer Bergsma. Minister van Koloniën: Mijnheer de Voorzitter! Ofschoon ik niet gehoord heb, dat de heer Cremer, de geachte afgevaardigde uit Amsterdam, de noodzakelijkheid heeft bestreden van de voorgestelde uit breiding van het gebouw voor het Ministerie van Koloniën, meen ik toch daar misschien bij andere leden van de Kamer daaromtrent twijfel zou kunnen bestaan, met een enkel woord te moeten toelichten, waarom dit voorstel op de begrooting van Waterstaat. Handel en Nijverheid is gebracht. Het Departement van Koloniën verheugt zich, door de uitgebreidheid van zijnen werkkring, in een groot aantal ambtenaren. Dit groot getal ambtenaren staat echter juist in omgekeerde reden tot het getal vertrekken. Het gebouw, dat thans algemeen wordt uitgemaakt voor afschuwelijk leelijk, is echter in het gebruik zeer doelmatig, wanneer het maar wat meer ruimte had. Om een flauw denkbeeld te geven van hetgeen in ruimte aan het gebouw ontbreekt, wensch ik mede te deelen. dat er in het geheel zijn 33 kleine kamers, geschikt en bestemd voor 1 persoon, doch te klein voor 2 personen. 14 kamers van middelmatige grootte en 6 groote kamers. Te zanten derhalve 53 kamers, waarin verdeeld moeten worden 107 ambtenaren. Nu vraag ik hoe het mogelijk is op den duur te eischen, behoorlijk werk en vlugge behandeling van zaken van de ambtenaren, die daarbij allerlei Staatsbladen en boekwerken hebben te raadplegen, wanneer zij.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 103